Dette er ingen utredning! (Klassekampen 07.11.22)

Det er skremmende at Finansdepartementet ikke begriper poenget med klimaavgift til fordeling.

Dette er ingen utredning!

KRONIKK
Truls Gulowsen (leder, Naturvern­forbundet) og Hallvard Birkeland (styremedlem, Naturvernforbundet Hordaland)

Skogbrann

EKSTREMT: Regjeringens bestilte utredning av en omfordelende klimaavgift bærer preg av at byråkratene ikke har skjønt det, mener Naturvernforbundet. Her etter brannens herjinger i California i USA.

Sommeren var preget av ekstremvær. Hetebølger, skogbranner, flommer har tatt levebrødet og livet fra mange. Bare i Pakistan har mange millioner blitt drevet på flukt. Årsaken er stadig økende klimagassutslipp.

Økonomer flest mener at det mest effektive tiltaket for å redusere utslipp er å sette prisen på fossil energi slik at den reflekterer skadene denne varen påfører miljøet. Men det har vært politisk vanskelig å sette prisen høyt nok til at etterspørselen faktisk reduseres. I EU er fortsatt ikke transportsektoren omfattet av kvotemarkedet. «De gule vestene» viser hvorfor: Høyere karbon- og dermed bensinpris rammer hardest de som har lite fra før, og det finner de seg ikke i.

Det var derfor et viktig gjennomslag da Stortinget for et år siden ba regjeringen utrede en omfordelende modell for klimaavgift. Det ble spesielt pekt på SVs forslag om «grønn folkebonus», som stort sett er det samme som MDGs «klimabelønning». Forslagene bygger på karbonavgift til fordeling (KAF), som Naturvernforbundet har foreslått siden 2015. Denne innebærer at avgiftsmidlene fra en kraftig økt CO 2 -avgift betales ut igjen til alle innbyggere med et likt månedlig beløp til hver enkelt. Da vil de som forbruker mye, bare få kompensert litt av forbruket sitt, mens de som forbruker lite vil bli overkompensert – og tjene på avgiften.

Regjeringens utredning er nå presentert som et vedlegg til statsbudsjettet. I stedet for å nedsette et bredt utvalg har de trolig overlatt jobben til byråkratiet. Teksten bærer preg av å være en bestilling av kjapp avliving av KAF. Utrederne avfeier hele konseptet ved å hevde at lik kompensasjon «ikke er omfordelende». Men klimaavtrykket til hver enkelt henger tett sammen med hvilken økonomi man har: Folk med god råd forbruker mer og har derfor stort sett et klart høyere klimaavtrykk enn for eksempel en student eller renholder som bruker kollektivtrafikk eller sykkel, og sjelden flyr. Dermed vil kompensasjon med et likt beløp til alle selvsagt være klart omfordelende fra rik til fattig, og fra storforbruker til småforbruker. Det er skremmende at Finansdepartementet ikke begriper dette, særlig etter de siste årenes utvikling av konseptet med flate tilbakebetalinger gjennom både korona- og strømstøtte.

«Vi mottar da skattepenger rett på konto?»

Det brukes også plass på å argumentere for hvor komplisert det blir å etablere en egen ordning for tilbakebetaling av klimakompensasjon. Av alle mulige praktiske problemer, kan ikke dette være noe vesentlig hinder i vår digitale tid? Vi mottar da både barnetrygd og skattepenger rett på konto? En annen innvending er at beløpet som skal betales tilbake til hver av oss angivelig blir på bare 200 kr i året, som tilsvarer den symbolske økningen i CO2-avgift som blir foreslått i statsbudsjettet. Dette sier jo sitt om hvor lite alvorlig regjeringen tar klimatrusselen.

Utrederne godtar at den mest synlige kompensasjonen vil være direkte utbetaling til hver enkelt. Likevel foreslår man i stedet å kompensere bare bilistene, ved å redusere veibruksavgiften – selv om det samtidig innrømmes at dette motvirker selve hensikten med CO 2 -avgiften. Som de selv sier, vil jo en kompensasjon til kun bilister, og til de av disse som kjører mest bil, nettopp være omvendt omfordelende – altså det motsatte av oppdraget.

Å omtale teksten fra regjeringen for en utredning er å ta hardt i. Vi vil hevde at en utredning av omfordelende klimaavgift også må vurdere effekten forskjellige avgiftsnivåer vil ha på utslippene, men dette er ikke diskutert. Dette er underlig, siden hovedbegrunnelsen for KAF-modellen er at en sosialt rettferdig fordeling vil gjøre det mulig å heve karbonavgiften til et nivå der den får virkelig effekt. Dette skjer ved gradvis og forutsigbar årlig heving av avgiften – i prinsippet inntil fossil energi er gått ut av bruk. Dette vil selvfølgelig etter hvert medføre utfordringer for eksporten, og med importvarer som ikke har karbonpris.

Regjeringen står fortsatt på at norsk oljevirksomhet skal «utvikles, ikke avvikles», med begrunnelsen om at andre land angivelig står klar til å ta over produksjonen om Norge skulle trappe ned. Vi er ikke enige i denne analysen. Men når regjeringspartiene altså mener at etterspørselen må synke før Norge skal redusere oljevirksomheten, kreves det et overbevisende svar på hvordan etterspørselen skal senkes. Her er betydelig økning i karbonpris en viktig del av løsningen. Hittil har fornybarrevolusjonen internasjonalt bare kommet som kakepynt på toppen av et stigende forbruk av fossile brennstoff. Slik kan det ikke fortsette.

Vi håper derfor at de kommende budsjettforhandlingene vil konkludere med at utredningsoppdraget ikke er utført på tilfredsstillende måte. Stortinget må da på nytt bestille en utredning av omfordelende klimaavgift, med henblikk på innføring i statsbudsjettet 2024. Da må det oppnevnes et bredt utvalg som også inkluderer folk som både forstår KAF-konseptet og som tar klimatrusselen på tilstrekkelig alvor. Det haster, og jobben må gjøres skikkelig.

Venstre går inn for klimabelønning (bygg.no 16.10.22)

Publisert 16.10.2022 16:13

Venstre vil innføre en ordning hvor avgifter på klimagassutslipp betales direkte tilbake til befolkningen, såkalt klimabelønning.

NTB

Venstres leder Guri Melby fotografert på landsmøtet på Gardermoen i helgen. Foto: Javad Parsa / NTB
Gardermoen 20221014. Venstres leder Guri Melby taler til landsmøtet til Venstre på Gardermoen. Foto: Javad Parsa / NTB

– Dersom det grønne skiftet skal lykkes, er det vesentlig å sikre folkelig oppslutning – at løsningene som foreslås, oppleves som rettferdige. Klimabelønning forener behovet for overgang fra fossil til grønn energi med økonomisk støtte til dem som sliter med høye energipriser, heter det i begrunnelsen til et forslag som søndag ble vedtatt på Venstres landsmøte.

Forslaget ble vedtatt med 93 mot 91 stemmer, og slår fast at Venstre vil «innføre en ordning for klimabelønning».

Klimabelønning går ut på at man innfører klimaavgifter som deretter fordeles bredt tilbake til befolkningen.

– For dem som i dag sliter med høye strømregninger, vil ordningen ha samme effekt som dagens strømstøtteordning, men i motsetning til strømstøtten bidrar klimabelønning altså i tillegg til det grønne skiftet, heter det i begrunnelsen.

Venstre vedtok søndag en større uttalelse om energi og grønn omstilling. Her går partiet blant annet også inn for å øke bevilgningene til Enova, bygge hybridkabler og innføre et mål om minst 8 TWh installert solenergi i 2030.

NAF må gå for KAF!

Anders Ekeland, nestleder i Klimabelønning Norge og NAF-medlem

Norges Automobil-Forbund (NAF) sendte 4. februar et nyhetsbrev til alle sine medlemmer hvor et av oppslagene var at «Ap og Sp må innfri løftet om lavere avgifter på bensin og diesel». Billig fossilt drivstoff er ikke noe krav NAF bør stille eller støtte opp om. Global oppvarming er en eksistensiell trussel mot menneskehetens livsgrunnlag.

At økte, flate avgifter rammer sosialt urettferdig er helt riktig, men svaret er ikke lave(re) priser. Når Thor Egil Braadland uttaler at «Milliardene sitter løst når man skal kompensere strømprisen, og godt er det. De burde sitte løst også når det er snakk om avgifter på rekorddyrt drivstoff» så blir det feil svar. Riktig svar er karbonavgift til fordeling.

Hvis man øker avgiftene og deler dem ut til alle med en lik andel så tjener de med lave inntekter på det. Dette fordi det er en nær sammenheng mellom inntekt, forbruk og karbonforbruk. De med høy inntekt vil derfor betale inn mer karbonavgift enn dem med lav inntekt. Derfor vil de med lav inntekt få tilbake mer enn de betaler i avgift og vil være interessert i høye avgifter på fossil energi. Karbonavgift til fordeling (KAF) går i null, det staten tar inn i avgifter med den ene hånden deler de ut på en inntektsutjamnende måte med den andre.

Andelen trenger heller ikke å være helt lik. Den kan være høyere i distriktene. Distriktene kunne også favoriseres med høyere vrakpant, kombinert med gunstige billån når en skifter ut en fossilbil med en elbil. Det kunne satses kraftig i distriktene på å bygge ut hurtiglading, slik at hurtiglading ikke var noe problem når en fikk en kraftig økning av elbilandelen. Det ville i tillegg gi arbeidsplasser.

Det er på høy tid at det er distriktenes tur til å nyte godt av elbilprivilegier, som til nå veldig klart har favorisert «de mest sentrale strøkene», hvor elbilandelen ifølge Braadland er ti ganger høyer enn i distriktskommunene. Det er for å utjamne den forskjellen at NAF burde kreve et krafttak av regjeringen. For en elbil er mye billigere i drift enn en fossilbil. Strømmen er billigere i Nord-Norge enn i Sør-Norge, så vil en støtte distriktene så er det støtte til overgangen til elbil som virkelig monner. Ikke minst monner det for klimaet.

KAF peker framover, mot inntektsutjamning og reduserte utslipp. Gå for framtida, NAF – gå for KAF!

Signer oppropet her: https://www.opprop.net/naf_ma_ga_for_kaf

Arrangement: Åpent aktivistmøte i Klimabelønning CCL Norge

https://www.facebook.com/events/511500230209282/

Arrangement av Bjarte Slettebø og Klimabelønning KAF (Karbonavgift til fordeling)
Nettarrangement
Onsdag 9. juni 2021 klokken 20:00 UTC+02
Pris: Gratis
Offentlig · Alle på eller utenfor Facebook

Link til Zoom-møte og agenda ettersendes Klimabelønning CCL medlemmer og legges ut på Facebook-gruppen dagen før møtet. Noter deg dato nå.
Det blir en oppdatering av hva som skjer vedrørende Klimabelønning, samt muligheten for å la ordet gå rundt «bordet».

Takk til tidligere styremedlemmer – velkommen til nye!

Klimabelønning Norge, CCL NOR OSLO – Citizens’ Climate Lobby Norway avholdt 08.05.21 sitt andre ordinære årsmøte. 

Tidligere styreleder Ingunn Grande har i perioden før årsmøtet og under årsmøtet ytret at hun ikke ønsket gjenvalg.

Arbeidet for klimabelønning, dengang kalt KAF, ga sitt første synlige resultat ved at “carbon fee and dividend” kom inn i MDGs program i 2013. Samtidig begynte personer – ofte med i både SV og Naturvernforbundet – å jobbe for KAF. Dette aktivistmiljøet hadde tidlig og jevnlig kontakt med CCL. Mest via Skype, senere Zoom. 

Med oppsvinget i klimabevegelsen, Gretha Tunberg, skolestreikene mm. begynte  personer bosatt i Norge som hadde funnet CCL på nettet å melde seg inn i CCL i Gøteborg og København. En av dem var Ingunn Grande, som ikke bare meldte seg inn, men tok initiativet til CCL i Norge ved å kontakte det eksisterende aktivistmiljøet. 

For “saka” har CCL allerede vist seg veldig nyttig. Det har gitt oss både faste møter for faglige og politiske diskusjoner. Det har ført til betydelig økt løpende kontakt mellom oss aktivister. Det er som kjent ikke vanskelig å gjøre partier eller organisasjoner mindre. Ingunn har vært veldig flink til å gjøre en bevegelse, med folk fra forskjellige partier og politiske kulturer, større og mer slagkraftig. 

Vi takker Ingunn for hennes innsats for Klimabelønning Norge, CCL NOR OSLO – Citizens’ Climate Lobby Norway, for et hyggelig og godt samarbeid og ønsker henne lykke til videre. 

Vi ønsker samtidig å ønske nye styremedlemmer velkommen. 
Magnus Bjørnbekk ble valgt som ny styreleder. Magnus har vært med i styret i ett år og er medlem i Ap og Forum for grønn vekst i Oslo AP. 
Ingrid Valde ble valgt som nytt styremedlem. Ingrid er medlem i MDG.
Thomas Haug ble valgt som nytt varamedlem. Thomas er medlem i Ap og Forum for grønn vekst i Oslo Ap.
Velkommen!
Tidligere styremedlemmer som fortsetter:
Anders Ekeland, nestleder og kasserer. Medlem i SV
Roald Arentz, medlem i Rødt
Erlend Kristensen, medlem i MDG
Hallvard Birkeland, medlem i SV
Øyvind E. Hansen, medlem i Rødt
Varamedlemmer som fortsetter:
Bjarte Slettebø, medlem i MDG
Hans Marius S. Torgersen, medlem i MDG

Vi er fremdeles på utkikk etter nye medlemmer, spesielt medlemmer av andre partier og flere kvinner, så ta gjerne kontakt dersom du er interessert.

Vi har gleden av å innkalle til årsmøte i Klimabelønning Norge, CCL NOR OSLO

Vi har gleden av å innkalle til årsmøte i Klimabelønning Norge, CCL NOR OSLO

CCL Norge – Citizens’ Climate Lobby Norway.

Tid: 8. mai 2021, kl. 17 – 19.

Møtedeltakelse skjer via Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/82575801390?pwd=U3NrcEtjbDBwdkpERDk0RnRhc0xUQT09
Meeting ID: 825 7580 1390
Passcode: 162873

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsmelding 2020
 4. Regnskap og økonomi ved Anders Ekeland
 5. Kontingent – Forslag til vedtak:
  · Årlig kontingent fastsettes til kr 200,- pr år.
  · Kontingent betalt etter 1.10. gjelder for inneværende og påfølgende år.
 6. Budsjett ved Anders Ekeland og handlingsplan ved Øyvind E Hansen
 7. VALG AV NYTT STYRE
  ▪ Valg av ny styreleder og nestleder
  ▪ Valg av inntil 5 styremedlemmer
  ▪ Valg av inntil 4 varamedlemmer
  ▪ Valg av revisor
 8. Eventuelt

Etter årsmøte fortsetter vi med KAF-fagtema.
HVORDAN FÅ KLIMABELØNNING SOM TEMA I VALGKAMPEN 2021?
Øyvind E Hansen innleder til åpen drøfting om strategier for alle partier i Norge

VELKOMMEN!

                 Med vennlig hilsen,

Ingunn Grande, styreleder & Magnus Bjørnbekk, styremedlem

Vedlagt følger CCL-Norges vedtekter, paragraf 4-7 som vedrører årsmøtet.

Som det framgår, skal forslag som skal behandles på årsmøtet være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 2/3 av de fremmøtte krever det.

WELCOME TO CCL NOR OSLO GENERAL ASSEMBLY
CCL Norge – Citizens’ Climate Lobby Norway
Starts:
Saturday May 8th, 2021 8:00am PDT
Ends:
Saturday May 8th, 2021 10:00am PDT
Venue
ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/82575801390?pwd=U3NrcEtjbDBwdkpERDk0RnRhc0xUQT09
Meeting ID: 825 7580 1390
Passcode: 162873

Arrangement: Klimabelønningen KAF (Karbonavgift til fordeling), presentasjon og diskusjon. KAF i 2021 valget!

Link til arrangementet på Facebook
Link til arrangementet på Microsoft Teams

Arrangement av Erlend Kristensen
På nettet: teams.microsoft.com
Onsdag 28. april 2021 kl. 19:30 UTC+02–21:00 UTC+02
Pris: Gratis · Varighet: 1 t 30 min
Offentlig  · Alle på eller utenfor Facebook

30-40 min presentasjon av KAF ordningen
20 min spørsmål og svar
20 min, hvordan får KAF til å bli en del av klimadebatten i 2021 valget
10 min litt om den tverrpolitiske gruppen CCL Citizens Climate Lobby Norge, som fremmer KAF ordningen

James Hansen sier til og med at KAF er løsningen på klimakrisen. Denne ordningen burde derfor komme mye høyere opp på agendaen. Kan stortingsvalget i 2021 være gjennombruddet for KAF? Slik at vi kan heve debatten fra kun snakk om fjerne klimamål som aldri nås, til faktisk klimahandling her og nå, med folket på klimalaget!